First Post

Posted on May 31, 2013 by Jodie Chan | 0 Comments

終於完成網站,希望可以陸陸續續加上更多有趣的產品,所有這裡介紹的都是自己喜愛的東西,目標是擁有屬於自己的空間,現實生活未得住,就在網上展開這個版頁,放上自己喜愛的,久不久有時失落點,看到自己覺得靚的東西,自然會開心番,第二日又一條好漢彈番公司。

暫時我最鍾意Macaron Family,次次睇到都覺得開心得意,設計唔錯,本人最愛佢個雪櫃,放在家實在太可愛!


Next

Leave a Reply

Recent Articles

Tags